Zmluvy

ZMLUVY 2021
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
ZMLUVY 2020
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o dielo 6/2020
pdf Licenčná zmluva
pdf Dohoda č. 20/42/012/24 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona 417/2013 Z.z.
pdf Zmluva o výpožičke
pdf Dohoda č. 20/42/010/142 uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.10 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z.
ZMLUVY 2019
pdf Zmluva o dielo medzi CBT BAU s.r.o. a obcou Blatné Revištia
ZMLUVY 2017
pdf Zmluva o dielo č.12017 uzavretá v zmysle §536 Obchodného zákonníka č.513/1991Zb.
pdf Zmluva o dielo č.22017 uzavretá v zmysle §536 Obchodného zákonníka č.513/1991Zb.
jpg Zmluva o dielo
jpg Zmluva o dielo
jpg Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo - Plynroz
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva obsahuje 4 strany
pdf Nájomná zmluva na pozemok
Zmluva o úvere č. 22/024/09
Dodatok č.1
jpg Dodatok č.1
jpg Dodatok č.1
jpg Dodatok č.1
ZMLUVY 2018
pdf Zmluva o dielo 01/2016
pdf Zmluva o využívaní verejnej elektronickej komunikačnej siete, využívaní verejných elektrokomunikačných služieb a o spolupráci pri vybudovaní viacúčelovej optickej dátovej siete na území obce Blatné Revištia
pdf Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.01/2016
pdf Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o dielo 12/2018
Zmluvy 2019
pdf Zmluva o dielo 1/2019
Zmluvy 2016
pdf Zmluva o dielo 20160120
pdf Zmluva o dielo 01/2016
docx Mandátna zmluva č. 8/2015
docx Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
docx Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy uzatvorená medzi NATUR -PACK, a.s a Obou Blatné Revištia
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s obalmi z odpadov